Logo Le Lys Bleu Gîte de Caractère Le Lys Bleu Impressum

Impressum Eigenaar & Aanbieder

Adressen & Contact

Thuisadres:

Gîte de Caractère Le Lys Bleu
Place St. George 54
4830 Limbourg
België

Postadres & contact:

Place St. George 37
4830 Limbourg
België

Tel.:  +49 162 7250474
Fax:  +32 87 448106

info [apenstaartje] gite-lysbleu-limbourg [punt] be

Toewijzing van zaken

Eigenaar:

Dr. Jörg Schmitz-Gielsdorf

Bedrijfsleiding:

Dr. Elisabeth Schloeder

Bankgegevens:

KBC België
IBAN: BE90 7360 4363 7132
BIC: KREDBEBBXXX

Impressum Gegevensbescherming

Privacybeleid

Opmerking: Deze Nederlandse versie is niet bindend en alleen voor het gemak. In geval van een juridisch geschil is de Duitse versie gezaghebbend.

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U kunt hun contactgegevens vinden in het gedeelte "Kennisgeving over de verantwoordelijke partij" van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens door u verzameld en aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld wanneer u de website via onze IT-systemen bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijd van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt opgeleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is voor het nakomen van zijn serviceverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

We gebruiken de volgende hoster:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Street 57
56410 Montabaur
Duitsland

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om ervoor te zorgen dat de verwerking met inachtneming van de gegevensbescherming gebeurt, hebben wij een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten met onze hoster.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Dr. Jörg Schmitz-Gielsdorf
Place St. George 37
4830 Limburg
België

Telefoon: 0049 162 7250474
E-mail: info [apenstaartje] gite-lysbleu-limbourg [punt] be

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaalt.

Opslagtermijn

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn is vastgelegd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen volgens fiscaal of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Opmerking over de gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn onder andere tools van bedrijven uit de VS geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectievelijke bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan dus niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld de inlichtingendiensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op de servers van de VS voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven te allen tijde intrekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN KUNST WORDT UITGEVOERD. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE LEGITIEME REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE VOORRANG HEBBEN OP UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DAT DE VERWERKING BEDOELD IS OM WETTELIJKE AANSPRAKEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DEZE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de BNPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om in beroep te gaan laat elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking vraagt, gebeurt dit enkel voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, is het voor derden moeilijk om de gegevens die u aan ons doorgeeft te lezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op te vragen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is gebeurd, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van het wissen ervan.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van artikel 21, lid 1 DSGVO, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site binnenkomt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies uit te voeren (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is aangegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, is het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen uitsluit of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • Gastheernaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft opgegeven, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO), indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan herroept of het doel van de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Onderzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO), indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan herroept of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalyseservice Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die de paginakruisende herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of vingerafdrukken van het apparaat). De informatie die Matomo verzamelt over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door bezoekers te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen we onder meer nagaan wanneer welke pagina's zijn bekeken en uit welke regio ze komen. We verzamelen ook verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, referrer, browsers en gebruikte besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Hosting

Wij hosten Matomo bij de volgende derde partij:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Street 57
56410 Montabaurus
Duitsland

Sluiting van een contract voor de verwerking van bestellingen

Met deze derde partijen hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, die ervoor zorgt dat de met Matomo verzamelde gegevens uitsluitend volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO worden verwerkt.

6. Plugins en gereedschap

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een eenvoudige locatie van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
De details zijn hier te vinden:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de .